کابردهای اپلیکیشن
اپلیکیشن فروشگاهی برای مصارف مختلفی می تواند استفاده شود، در زیر بخشی از این مصارف آورده شده است.
  •  

اپلیکیشن سوپرمارکت

اپلیکیشن نماینده

اپلیکیشن سوپرمارکت

ابلیکیشن ویزیتور

اپلیکیشن فروش لباس

اپلیکیشن چند فروشگاهی

اپلیکیشن کاتالوگ

اپلیکیشن فروش عمده